fbpx

E-chopperboz.nl spant zich in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees de privacy voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de producten en/ of diensten via www.e-chopperboz.nl.nl 

Artikel 1. Definities In deze privacy voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:  
 
E-chopperboz.nl: E-chopperboz.nl te Klein molenbeekseweg 10, 4625 BW in Bergen op Zoom.  
 
Kvk-nummer: 59550279
 
Geldende Privacywetgeving: Geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  
 
Klant: Een bezoeker die zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de producten en/ of diensten bij E-chopperboz.nl.  
 
Overeenkomst: De overeenkomst tussen een klant en E-chopperboz.nl betreffende de koop en levering van producten en diensten. Persoonsgegevens: Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die worden verwerkt door E-chopperboz.nl zoals beschreven in artikel 3 van onze privacy voorwaarden.  
 
Privacy voorwaarden: De onderhavige privacy voorwaarden.  
 
Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van de persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.  
 
Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.  
 
Verwerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.  
 
Website: Met de website wordt verwezen naar de website: www.E-chopperboz.nl.nl  
 
Websitebezoeker: Met de websitebezoeker wordt naar diegene verwezen welke op allerlei mogelijkheden gebruik maakt van de website van E-chopperboz.nl. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Privacy voorwaarden  
 
2.1 Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op: 2.1.1 Iedere gebruiker van de website/webshop. 2.1.2 Leveranciers van producten en/ of diensten aan E-chopperboz.nl. 2.1.3 Sollicitanten en voor E-chopperboz.nl werkzame medewerkers.  
 
2.2 De website van E-chopperboz.nl bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). E-chopperboz.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacywet- en regelgeving door deze partijen. 

Artikel 3. Verwerking van Persoonsgegevens  
 
3.1 E-chopperboz.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens: 1.a Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer 1.b Gegevens over de bestelling 1.c E-mailadres 1.d Apparaat 1.e IP-adres 1.f Betaalgegevens 1.g Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die E-chopperboz.nl met u heeft.  
 
3.2 Deze of delen van de in artikel 3.1 beschreven persoonsgegevens worden verzameld door het aanvragen van een E-chopperboz.nl -nieuwsbrief, het registreren op de website/webshop, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.  
 
3.3 E-chopperboz.nl zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.  
 
3.4 E-chopperboz.nl zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacy voorwaarden. 

Artikel 4. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking  
 
4.1 E-chopperboz.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd: 1.a Uitvoering overeenkomst: indien u besluit een bestelling te plaatsen worden uw persoonsgegevens door E-chopperboz.nl verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling en het verzorgen van de evenementen. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG). 1.b Communicatie: uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/ of voor een gerechtvaardigd belang dat E-chopperboz.nl nastreeft, namelijk om zijn normale bedrijfsvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG). 1.c Marketingdoeleinden: uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, actiemailing en / of inspiratiemails, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. Voor het benaderen via e-mail voor marketingdoeleinden van Matchfixing- The Game vraagt E-chopperboz.nl altijd voorafgaande uw toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor mailinglijsten. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat E-chopperboz.nl nastreeft, namelijk voor het uitoefenen van marketingactiviteiten (artikel 6 lid 1 sub f AVG). 1.d Sollicitatie: wanneer u solliciteert via onze website of per mail, kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om uw sollicitatie af te handelen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat E-chopperboz.nl nastreeft, namelijk om mensen aan te nemen om voor E-chopperboz.nl te werken (artikel 6 lid 1 sub f AVG).  
 
4.2 Indien E-chopperboz.nl voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt E-chopperboz.nl u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie. 

Artikel 5. Verwerkingen van persoonsgegevens door derden  
 
5.1 Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u kan E-chopperboz.nl aan haar partners persoonsgegevens verstrekken.  
 
5.2 E-chopperboz.nl deelt met de volgende entiteiten Persoonsgegevens: 2.a The Rocket Science Group LLC (MailChimp, mailing list provider); Met dit systeem versturen wij onder andere de nieuwsbrief en de informatie mails voorafgaand het evenement. 2.b Google Analytics, E-chopperboz.nl gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Hiervoor gebruikt E-chopperboz.nl Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van E-chopperboz.nl de IP-adressen.  

5.3 E-chopperboz.nl deelt slechts persoonsgegevens van klanten en/ of websitegebruikers met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van persoonsgegevens. Op die manier zorgt E-chopperboz.nl ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van klanten en/ of website gebruikers waarborgen. 

Artikel 6. Beveiliging  
 
6.1 E-chopperboz.nl neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.  
 
6.2 E-chopperboz.nl bewaart uw persoonsgegevens op servers in Europa. Indien en voor zover E-chopperboz.nl persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. 

Artikel 7. Bewaartermijnen  
 
7.1 E-chopperboz.nl bewaart de persoonsgegevens van klanten en/ of websitebezoekers niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze persoonsgegevens verzamelt. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan vijf jaar, tenzij er een wettelijke verplichting voor bestaat om deze persoonsgegevens langer te bewaren.  
 
7.2 U kunt E-chopperboz.nl verzoeken de persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor E-chopperboz.nl de persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal E-chopperboz.nl de persoonsgegevens verwijderen. 

Artikel 8. Cookies  
 
8.1 Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt maakt E-chopperboz.nl gebruik van cookies.  
 
8.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. E-chopperboz.nl gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden. 2.a Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken. 2.b Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat E-chopperboz.nl de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. E-chopperboz.nl gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.  
 
8.3 E-chopperboz.nl gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van E-chopperboz.nl de IP-adressen.  
 
8.4 Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies.  
 
8.5 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel E-chopperboz.nl als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld. 

Artikel 9. Social media  
 
E-chopperboz.nl gebruikt plug-ins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plug-ins in te loggen op hun social media account kunnen websitebezoekers producten liken en delen met anderen. E-chopperboz.nl krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en evenmin tot de persoonsgegevens van de websitebezoeker die zich op het social media bevinden. 

Artikel 10. Toepasselijkheid van uw verplichting om gegevens te verstrekken  
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u deze informatie echter niet verstrekt, kunnen wij onze website niet voor u beschikbaar stellen, uw vragen beantwoorden en een overeenkomst met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden worden gemarkeerd als verplichte informatie door een “*” of een ander symbool. 

Artikel 11. Uw rechten  
 
11.1 U kunt E-chopperboz.nl te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming (zie hierboven), heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.  
 
11.2 U kunt E-chopperboz.nl verzoeken om de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan E-chopperboz.nl te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.  
 
11.3 Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u dit verzoek indienen E-chopperboz.nl: Kantooradres: Kortemeestraat 18, 4611TM, Bergen op Zoom E-mailadres: info@E-chopperboz.nl.nl Telefoonnummer: +31 (0) 6 48902559  
 
11.4 E-chopperboz.nl verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. E-chopperboz.nl stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.  
 
11.5 Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal E-chopperboz.nl u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek. 

Artikel 12. Recht van bezwaar  

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden zal E-chopperboz.nl uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat E-chopperboz.nl de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Artikel 13. Toezichthoudende autoriteit  
 
U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplaats of van een vermeende inbreuk op de AVG. 

Artikel 14. Geautomatiseerde besluitvorming/ profilering  

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden). 

Artikel 15. Overige bepalingen  
 
15.1 E-chopperboz.nl is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is E-chopperboz.nl als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.  
 
15.2 E-chopperboz.nl behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacy voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 30 juni 2020. 
 
15.3 Indien een bepaling uit deze privacy voorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.